Същност и задачи на счетоводството

Същност и задачи на счетоводството

В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която информация може да се използва от различни групи от хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Счетоводството в пазарни условия се диференцира на два клона: управленско счетоводство и финансово счетоводство. Управленското счетоводство (management accounting) e насочено към създаване и анализиране на информация за вътрешнофирмени нужди: тя се използва от ръководството на предприятието за вземане на решения, планиране, контрол и оценка на постигнатите резултати от дейността. Счетоводството, което е насочено към изготвянето на финансови отчети за ползване от външните потребители на информация, извън предприятието, се нарича финансово счетоводство (financial accounting). Сред външните потребители са доставчици, клиенти, кредитори,държавни органи, собственици, персонал, потенциални инвеститори, одитори,финансови анализатори, икономисти. Тъй като тези потребители имат различни информационни потребности, e необходимо счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин, затова изготвянето и представянето на финансови отчети е обект на нормативно регулиране за разлика от управленското счетоводство.

В България повечето счетоводни системи в предприятията са от типа финансово счетоводство, тъй като създаваната информация е предимно за ползване от външните потребители с превес на данъчни и други държавни органи (в т.ч. националната статистика) и банки кредитори. Счетоводството (финансовото) е обект на нормативно регулиране от страна на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Двете основни категории стандарти са: Национални стандарти зафинансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП)и Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО, IFRS).

 

Функции на счетоводството:
1. Информационна – чрез счетоводството получаваме информация за цялостната си дейност
2. Контролна функция – Информацията от счетоводството дава възможност за контрол
3. Анализ на  дейността – положителна или отрицателна страна
4. Оценъчна – оценка на имуществото
5. Прогноза – Информацията, която се получава дава възможност да се разработи и прогнозира бъдещото развитие
6. Доказателствена – доказва се целесъобразността и законосъобразността на извършеното

Задачи на счетоводството:
1. Осигурява информация за имущественото състояние на отчетната единица и за настъпилите изменения в него в резултат на осъществяваната дейност /какво е състоянието в даден момент и промените, които са настъпили/.
2. Да осигурява информация за цялостната дейност на отчетните единици и за всичките процеси, които протичат в него и са свързани с осъществяваната дейност
3. Да осигурява информация за резултатите от осъществяваната дейност /дали ефективно и ефикасно са се разходвали средствата/
4. Да осигури информация за достигнатото равнище на развитие на дейността и за разработване на планове за бъдещо развитие
5. Да съдейства за контрол и анализа върху дейността на отчетните единици, както и за повишаване на ефективността на тази дейност, а и за ефективността на управлението
6. Да служи като средство за опазване на имуществото на Отчетните единици за спазване на финансовата и договорна дисциплина за разкриване пропуските и слабостите в дейността.