ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ

Какво трябва да знаете за застраховката “Живот”?

В живота се случват всякъкви събития. Разбира се, трябва да се фокусираме върху положителната страна, но е полезно да сме подготвени и за тежки ситуации. Възможноста  да се погрижите за себе си и близките си и в труден момент ви дава застраховката “Живот”. Сключвайки този вид застраховка се грижите за най-ценното си благо – живота. Идеята е следната: предварително заплащате определена сума и може да разчитате, че ако настъпи неблагоприятно събитие, т.е. ако се осъществи рискът, срещу който сте се подсигурили, застрахователят ще заплати на вас или ваште близки парична сума. Договорът за застраховка “Живот” може да  се сключи:

Като рискова застраховка Живот – застраховате се за случай на смърт – ако най- страшното се случи през срока на договара,наследниците ви или други посочени в договора лица ще получат определена сума;

Като спестовна застраховка – като достигнете до определената в договора възраст, то застрахователят ви изплаща общия размер на премиите, които сте му давали през срока на застраховането (подобно на влог в банка) със смесено покритие т.е. ползвали сте застрахователна защита;

Можете да сте уговорили и събитието, което води до изплащането на сумите да бъде примерно брак или раждане;

 

Кой може да бъде застрахован?

Застрахованият може да бъде само лице, навършило 14 години, което не е поставено под пълно запрещение.

 

Какви видове застраховки “Живот” има?

Взаимно  застраховане – застраховат се няколко свързани лица съпрузи или живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, съдружници в гражданско,  събирателно, командитно или адвокатско дружество.Като всеки застрахова себе си в полза на другия. Ако отношенията  между застрахованите се прекъснат, например в случай на развод, застраховките продължават да съществуват, но разделено, т.е. всеки ползва своята застраховка.

Групово застраховане – с един договор могат да се застраховат две или повече лица, които се определят с посочване на техни лични данни или на определено тяхно качество. Типичен пример  е работодател, който  застрахова живота на  служителите си.

Застраховка върху друго лице –  застраховате чужд живот- (най-често на ваш близък) и заплащате определени суми, но ако настъпи рисково събитие, вие получавате парична сума от застрахователя. По тази причина в договора фигурирате като застраховащ, а човекът, чийто живот е предмет на застраховката, се нарича застрахован. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на застрахованото лице, като то може да прекрати по всяко време договора с писмено изявление до застрахователя. Той пък от своя страна, когато застраховката е спестовна,  е длъжен да плати на вас част от заплатените премии по застраховката при условие, че договорът е поддържан поне две години. Ако трагично събитие се случи с вас,наследниците имат право да получат сумите, които сте заплащал на застрахователя, ако сте правели това поне 2 години.

Застраховка с определяне на трето ползващо се лице –   застраховате собствения си живот, а ако  ви се случи нещо фатално, определена сума ще бъде изплатена на посочен от вас човек. Договорът може да разрешава или не промяна на третото лице след подписването. Ако застраховката е в полза на децата ви без посочване на имена, право върху сумата ще има и дете, което не е било родено към момента на подписване на договора. Когато  договор е сключен в полза на съпруг/а без посочване на име, обезщетено ще бъде лицето, намиращо се в граждански брак с вас към момента на настъпване на неблагоприятното събитие. Получатели на застрахователната сума могат да бъдат и  няколко лица, които разполагат с равни права при разпределянето й (при липса на други уговорки). Ако някое лице се откаже от сумата, неговата част се разпределя пропорционално между останалите. Ако третото лице почине преди вас и няма други ползващи се от застраховката, то застрахователната сума ще получите вие или наследниците ви.

***Третото лицe няма права върху предвидената сума, ако умишлено е причинило злощастното събитие. Когато получатели са няколко лица, то делът на извършителя ще се разпредели между останалите  добросъвестни получатели.

Всички горепосочени правила са включени в закона с цел повече сигурност за гражданите, но могат да бъдат и уговорени по друг начин в конкретния договор.Не е необходимо съгласието на лицето, което ще бъде обезщетено.

Как се сключва застраховка “Живот”?

Застраховката “Живот” се сключва винаги в писмена форма под формата на полица с определено в закона задължително съдържание.

– имена и адрес, както и тези на  застрахователя

-предмета на договора;

-какви  застрахователни рискове покрива;

-срока на договора, включително началото и края на периода на застрахователното покритие;

-застрахователна сума;

-застрахователната премия и начина на определянето й, както и сроковете и реда за нейното плащане;

-размера на самоучастието, ако такова е уговорено между страните;

-имената и адреса на застрахователния посредник, ако договорът е сключен чрез посредник, а за застрахователните агенти – и номера на легитимационния им документ;

-датата и мястото на сключване на договора;

-подписи

При сключването на застрахователен договор в полза на трето лице договорът трябва да съдържа и имената, съответно наименованието и адреса, на ползващото се лице или начина, по който то може да бъде определено.
За да определи размера на застрахователната премия, застрахователят ви предоставя въпросник. Ваше задължение при попълването е да кажете истината, да не прикривате съзнателно информация и да обявите точно и изчерпателно всички известни ви обстоятелствата, за които застрахователят е поставил въпрос и са от значение за риска.  В противен случай застрахователната компания може да откаже изплащане на част или на цялото застрахователно обезщетение.

***Ако не сте отговорил на някои от въпросите, но по този начин не сте укрил съществено обстоятелство, застрахователят не може да прекрати договора или да откаже да плати обезщетение и обратното.

Преди да сключим договора застрахователя е  длъжен да предостави писменно  подробна информация:

-определянето на всяко плащане и всяка опция;

-срока на договора;

-начините за прекратяване на договора;

-начините на плащане на премиите и срок на плащанията;

-начините за изчисляване и разпределяне на бонусите, когато такива са предвидени;

-откупната стойност и намалената застрахователна сума и степента, до която те са гарантирани;

-премиите за всяко застрахователно плащане както за основните плащания, така и допълнителните плащания, когато това е относимо;

-за полиците, свързани с дялове в инвестиционен фонд – определяне на дяловете, с които са свързани плащанията;

-характера на базовите активи за полици, свързани с дялове в инвестиционен фонд;

-условията, при които е възможно едностранно прекратяване на договора;

-обща информация за данъчния режим, приложим към съответния договор.

-конкретна информация с оглед правилното разбиране на основните рискове по договора, които поема застраховащият, съответно застрахованият.

Кога застраховател може да откаже да ме обезщети?

-Ако настъпването на неблагоприятното събитие е резултат на извършване от на престъпление от общ характер;

-Смъртта е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда;

-Неблагропиятното събитие е резултат от война, военни действия или вследствие на терористичен акт.

-Ако съзнателно причиния смъртта си или направя опит за самоубийство

Други случаи, посочени в договора.Независимо дали някое от горните условия е налице, ако са заплатените премиите по застраховката за поне  2 години, при настъпила смърт застрахователят трябва да плати на наследниците или посочени лица част от внасяните суми по застраховката.

Може ли да прекратите едностранно договора?

Да, в писмена форма, когато застраховката е сключена за срок повече от  6 месеца , но в рамките на 30 дни от датата, на която сте уведомени за сключването. Имам право да  получа сумите, които са заплатени до момента.

Клауза за откупна стойност (откуп)

Имате ли спешна нужда от средства, може да ползвате застраховката си като източник. Право на това имате, ако в застрахователния договор изрично е включена клауза за откупна стойност, в която със застрахователя определяте каква парична сума бихте получили, ако предварително прекратите отношенията си. На практика заявявате на застрахователя, че искате да получите откупната стойност по застраховката,той разполага с 15 работни дни да ви заплати уговорената сума . След като получите сумата, договорът се смята за прекратен и вече нямаме задължения един към друг.

***Може да се възползвате от клаузата, ако от момента на влизане в сила на договора са изминали най-малко 2 години и ако сте платили всички дължими премии за периода. Двегодишното правило отпада, ако сте заплатили поне 15% от общата  дължима сума

Ако пък не искате да се лишавате от сигурността на застраховката, но ви трябват пари, може да поискате  заем от застрахователя  до размера на откупната стойност.  Настъпи ли рисково събитие, а не сте върнали заема  – ще получите застрахователна сума, която не включва  сумите по заема (главница, лихви и разноски).

За да можем да ви дадем точна и актуална цена за интересуващият Ви вид застраховка,моля свържете се с нас по телефона или ни предоставете електронен адрес на който да изпратим интересуващата Ви преддоговорна информация.

 


……………ако,колата е по важна…

За цена застраховка  ГО или Каско ни пишете на e-mail,попълнете формата по-долу или се обадете по телефона ( 9,00ч.- 17,00ч. след този час може да ползвате Viber за запитването си.Часът е съобразен с работното време на компаниите и възможноста да се вземе оценка на МПС)

Гражданска и Каско

Разсрочване на премията?

 

Може да прикачите талон или стара полица в този случай попълнете само номер на талона, ако не използвайте формата.

 

Изпратете файл

 

Онлайн застраховане

Онлайн застраховка имущество

Плащате в брой на куриера при доставката на полицата, или онлайн по банкова сметка

Получавате полицата по куриер БЕЗПЛАТНО в цялата страна обичайният срок на доставка е от 1 до 3 работни дни, с изключение на населените места, при които куриерските доставки на Speedy са по график в определени дни от седмицата.

Доставката е БЕЗПЛАТНА за еднократно платени полици или  разсрочени на две вноски. За полици, разсрочени на три или четири  вноски, до офис на куриера или до адрес за сметка на клиента.

# за полици различни от ГО,получаване в офис на куриера БЕЗПЛАТНО за премия или вноска минимум 100 лв.

#изпращане до адрес или офис на друга куриерска фирма за сметка на клиента.


В секция ЗА НАС :Правила за обработка на лични данни изготвени в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В секция ЗАСТРАХОВКИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ./съгласно чл. 2 от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент от 20 януари, 2016 г. относно разпространение на  застрахователни продукти/