Лични застраховки

Кратка история на животозастраховането

Още от най-древни времена в Индия и Египет са съществували взаимоспомагателни корпорации и съюзи с професионален и религиозен характер.Най-силно взаимозастраховането се проява през времето на Римската империя.Типичен пример за това са римските професионални съюзи като Colegia opificum et artificum.Римските професионални колегии представлявали огранизации, тясно обединяващи своите членове в различните области на техния обществен и личен интерес.В различните колегии на Рим се проявявала огранизация за взаимно застраховане, предимно в случай на смърт, изградено върху съответни принципи.

За участие в Colegia Funeraticia, колегията е изплащала на членовете сума в размер, определен в устава.Изплатената сума е служила главно за организиране на достойно погребение на починалия.Подобни погребални асоциации са съществували и в древна Гърция.Колегията не е изплащала суми, когато смъртта е насъпила в следствие на самоубийство или ако изплащането на месечните вноски е било просрочено след срока, определен в устава на колегията.Членовете са получавали помощи и в случай на болест, инвалидност и други събития.В Римската империя взаимното застраховане е било разпространено и сред военните, при които паричното стопанство е било с по-голяма значимост, обстоятелство, което създавало благоприятни условия за развитието на застраховането.

Античното застраховане престава да съществува през вековете след разпадането на Римската империя.Условията на натуралната размяна престават да бъдат поддържащ фактор за развитието на застрахователните отношения и те престават да съществуват до началото на Ранното Средновековие.

Застраховането във феодалното общество се развива в съответствие с особеностите на обществения строй.Успоредно с принципа на васална зависимост, значително място заема и принципът на взаимопомощ във вътрешния живот в градовете.Създават се и градските организации – братства за взаимно застраховане, известно като гилдийско – цехово застраховане.

Застрахователната взаимопомощ, провеждана от гилдиите и цеховете, отначало е в съвсем обща форма.Не са били определени размерите на помощите и обемът на застрахователна защита и не са събирани периодически застрахователни вноски.Изплащането на помощта е ставало от общогилдийската или общоцеховата каса заедно с останалите разходи или чрез разхвърляне на изплатената сума върху членовете.

Най-ранните сведения за застраховане в гилдиите има: в Англия през X и XI век(Лондонски гилдии и Кембриджки гилдии); в Германия през XII век; в Дания и Исландия през през XII век.

В по-късните периоди провежданата взаимопомощ придобива по-точни и по-определени форми както в гилдиите, така и в цеховете.В различно време за отделните държави се изоставя принципът за разхвърляне на разходваните суми за помощи върху членовете и се възприема редовното събиране на вноски.Определят се и застрахователните случаи, при които ще се изплаща помощ, величината на застрахователните плащания и други.

Кръгът на застрахователните случаи, при които се е извършвало плащане е най-широк в гилдиите и по-тесен в цеховете.През средните векове търговията е била свързана с далечни пътувания, които са били свързани с големи опасности.Освен това в ръцете на търговците били съсредоточени много повече ценности, от колкото в ръцете на занаятчиите.

За гилдийското лично застраховане защитата е включвала изплащане на помощ преди всичко в случай на смърт, болест и инвалидност.В някои случаи гилдиите са имали списъци на болестите, които са давали основание за получаване на помощ.

Подобна организация има и цеховото взаимно застраховане.

Както при застраховането в наши дни, така и в гилдиите леновете им имали известни задължения, които е трябвало да спазват.Такива задължения са например:предотвратяване на настъпването на застрахователния случай и спасяване или ограничаване последствията за засегнататото имщество.При неизпълнение на предписаните задължения пострадалото лице се лишава от правото да получи съответната сума(обезщетение).

На застраховането, провеждано в европейските гилдии и цехове, съответвства взаимозастраховането, срещано по същото време в Япония.Японките организации, формирани на религиозен и светски принцип, чрез редовно събирани застрахователни вноски, са образували резерви, от които давали помощи при раждания, погребения за издръжка на наследниците на членовете на организацията.

………………………..И В СЕГАШНО ВРЕМЕ

Много хора не са запознати с идеята на животозастраховането и съответно с  предимствата, които една застраховка Живот може да даде в даден момент. Със сключването на застраховка Живот, Вие проявявате отговорност предимно към себе си, както и към своите близки хора, като подсигурявате при евентуални неприятни стечения на обстоятелствата финансови средства или  при краят на договора една сума,която може да получите еднократно,годишно,месечно в зависимост от вашето желание.В повечето застраховки Живот сумите,който се изплащат по време на срока на договора не се приспадат от крайната сума,която ще получи застрахования или бенефициента.

В своята същност застраховката Живот е вид договор, между застраховащия и застрахователя, съгласно което застрахователят се задължава да предостави застрахователна защита и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие.В този договор имат задължения както за застрахователя, така и договорителя (т.е. лицето което сключва застраховката).

Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за него е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента(ите) по полицата. В замяна на това обещание, клиентът заплаща на годишна, тримесечна или месечна база, застрахователна премия.

Застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Всяка застрахователна компания заделя парични резерви, които служат за бъдещи плащания по нейните договори. Отделно от това, всички компании презастраховат своя бизнес и по този начин осигуряват допълнителна сигурност за своя клиент. Това практически означава, че застрахователите подплатяват своето обещание с парични средства, като от застрахованото лице единствено се очаква да внася своевременно своята застрахователна вноска. Ето защо, при избора на застрахователна компания е важно клиентите да се осведомят предварително за нейната история, стабилност и собственици.

Животозастраховането включва следните видове продукти:

НАЧАЛО-БУТОН: ОНЛАЙН УСЛУГИ

ЗАСТРАХОВКИ ХИВОТ

 


Други индивидуални и семейни застраховки

за собствеността на физическото лице,неговото здраве,живот и моментите в който се забавлява или пътува.В таблиците са посочени основните видове застраховки и допълнителни такива.

Застрахователните дружества  провеждат в различен период от време примерно-предстоящ голям празник,сезона на отпуските,годишнина на компанията,пускане на нов продукт и не само тогава- промоционални кампании в който намаляват цените на застраховките,най-често имуществени,каско,помощ при пътуване и др..За да можем да ви дадем точна и актуална цена за интересуващият Ви вид застраховка,моля свържете се с нас по телефона или ни предоставете електронен адрес на който да изпратим интересуващата Ви преддоговорна информация.

АВТОМОБИЛНИ

ИМУЩЕСТВЕНИ

Гражданска отговорност

Земетресение

Автокаско

Наводнение

Автоасистанс за Чужбина

Вандализъм

Автоасистанс за България

Кражба

Ликвидация щети

Пожар

Официален сервиз на марката

за нови автомобили

Разходи за отстраняване на развалини и останки

Доверен сервиз на

застрахователя

Разходи за възтановяване на външни брави при загуба/кражба на ключ

Природни бедсвия

Отговорност към трети лица

Домашен майстор

SOS майстор

Онлайн сигурност

Разходи за преместване

Късо съединение

Загуба на доход от наем

Застраховки за Вас и вашето семейство

 

Туристически

Злополуки

Медицински разноски в чужбина

Планинска/издирване/хеликоптер

Помощ при пътуване

Планинска злополука

Отлагане на пътуване

Покриване медицински разходи

Загуба на багаж

Злополука на спортисти

Кражба на документи

Краткосрочни за брой дни

Отговорност към трети лица

Годишни

Прекъсване на пътуване/Непланирано

 

 

Здравни България

Здравни чужбина

Индивидуални

Бест Докторс

Семейни

Здраве Голд

 

Живот

Стандартна спестовна застраховка

Рента/пенсионна ( не е пенсионен фонд)

Живот с инвестционен характер

Злополука

Без застрахователен елемент- инвестиционни фондове

Без застрахователен елемент- доверително управление на средства


ДРУГ ВИД ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКА ЗАСТРАХОВКА И КАСКО