Бизнес застраховане

Бизнес и корпоративни застраховки

Застрахователните дружества  провеждат в различен период от време промоционални кампании в който намаляват цените на застраховките.За да можем да ви дадем точна и актуална цена за интересуващия Ви вид застраховка,моля свържете се с нас.

 

АВТОПАРК ТРАНСПОРТНИ
Гражданска отговорност Финансова стабилност
Автокаско за България/чужбина Отговорност на превозвача(ЧМР)
Автоасистанс за България/чужбина Застраховка каботажни превози
Официален сервиз на марката за нови МПС Отговорност към чужди прикачени ремаркета
Доверен сревиз на застрахователя Карго България
Ликвидация на щети Карго чужбина
Злополука на местата Отговорност на спедитора
Злополука на пътниците Гражданска отговорност свързана с притежаването на летателни апарати
  Каско на летателни апарати
  Гражданска отговорност свързана с притежаването на плавателни средства
  Каско на плавателни средства

 

Застраховане на ветроходни и моторни яхти

 

Професионални отговорности
Отговорност на строителя Туроператори
СМР-стрително монтажни рискове Нотариус
Отговорност проектант Адвокат
архитект ЧСИ
строителен надзор Синдик
технически контрол Одитори
инженери Счетоводители
консултант Медицински лица и персонал
С дейност позакон за геодезия Преводачи
картография Хотелиери
имотен регистър Ресторантьори
кадастър Охранителна дейност
Турагенти Независими оценители

 

Отговорност на работодателя
Отговорност на директори и управленски персонал

 

 

Обща гражданска отговорност
Производствена дейност-производство,добив,преработка на суровини,стоки и материали
Непроизводствена дейност-търговия,услуги,магазини
Монтаж,демонтаж,ремонт,поддръжка на машини и/или съоражения
Поддръжка и почистване на обекти,сгради
Автосервизна дейност
Хардуерни и софтуерни фирми

 

Имуществено застраховане

Микро,малки и средни предприятия – всички основни рискове плюс допълнителни покрития в зависимост от спецификата на бизнеса.

Индустриален пожар за големи предприятия-основни рискове плюс рискове по договаряне.

Застраховките могат да се сключват и в полза на кредитор.

 

Финасови рискове

Застраховка Банкова гаранция

Разни финансови загуби по договор

Стоки на кредит (застраховка фактури)

 

Кибер рискове
Загуба на данни, аутсорсинг, сигурност на мрежата, прекъсване на компютърната мрежа и други в зависимост от дейноста на клиента

 

Други
Трудова злополука
Доброволно здравно осигуряване
Бест Докторс
Селскостопански застраховки
Морско застраховане

ДРУГ ВИД ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКА ЗАСТРАХОВКА И КАСКО


Задължителна застраховка „Професионална отговорност“

  1. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице. Застраховката покрива отговорността на застрахования, неговите представители, служители и посочените в полицата подизпълнители.

2.Лицата, упражняващи съответната рискова професия или дейност, са задължени по закон да сключат застраховка, но имат свободата да изберат предпочитан застраховател и най-добри условия с оглед спецификите на дейността си. Застраховката може да бъде сключена, и за дейности и професии, за които няма законово изискване.

  1. Съгласно чл. 469 от Кодекса, застрахователният договор за задължителна застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на територията на Република България на дейността, във връзка с която е сключен застрахователният договор.