Застраховки

Застраховане същност:

Застраховката е съгласувано прехвърляне на РИСК от възможна ЗАГУБА, от един субект към друг срещу заплащане. Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката,в зависимост от договорените рискове между страните  като при настъпване на риск, изплащат обезщетение или извършват цялостно плащане.

Според начина на възникване на нуждата от застраховане те са ДОБРОВОЛНИ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, като при вторите лицето физическо или юридическо има административното задължение за сключване на съответната застраховка.

В зависимост от предмета на застраховката имаме ЛИЧНО и ИМУЩЕСТВЕНО застраховане.При личното застраховане рисковете са свързани с ЖИВОТА и телесната неприкосновеност.Това са застраховки- живот,злополука,здравни,рента и други комбинирани продукти свързани с тях.Както и отговорноста на физическото или юридическото лице към към живота на трети лица в зависимост от дейноста,която извършва.(пример:работодателя-застрахова работниците,хотелиерите-гостите си,търговските обекти-посетителите в тях,организаторите на събития публиката,извършването на дейност с машини или техника ,която може да навреди на трети лица и т.н.).При имущественото застраховане е защитено ИМУЩЕСТВОТО или ИНТЕРЕСИТЕ, който са свързани с това имущество собствено или наето или ОТГОВОРНОСТИТЕ на физическото или юридическо лице,който носи с притежаване на това имущество.Предмет на застраховане могат да бъдат и ФИНАНСОВИ интереси или рискове.Примери за БИЗНЕСА – застраховане на вземания по фактури,кредитно застраховане,покрития на авансови плащания,производствени разходи,застраховка вместо банкова гаранция и др.


Може да направите Вашето запитване към нас по телефон,имейл или да попълните формата за запитване,където може да опишете исканията си или да прикачите файл с такива или стара полица,която желаете да подновите или предоговорите.За да можем да ви бъдем максимално полезни-предоставете ни електронен адрес на който да изпратим цялата преддоговорна информация според Директива на (ЕС)20.01.2016/97г.

(Виж долу)

ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ

БИЗНЕС ЗАСТРАХОВКИ

ЗАПИТВАНЕ


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОСРЕДНИК И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ.

/съгласно чл. 2 от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент от 20 януари, 2016 г. относно разпространение на  застрахователни продукти/

Дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България могат да извършват само следните лица:

* застрахователи;

*застрахователни посредници, вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор;

*посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор;

*посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, които не подлежат на вписване в регистъра на Комисията за финансов надзор;

*застрахователни посредници и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, които извършват дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Разпространението на застрахователни продукти е регламентирано в Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари, 2016 г. Цели съгласуване на националните разпоредби относно разпространението на застрахователни продукти, тъй като много голяма част от застрахователните дружества оперират на територията на целия ЕС.

В обхвата на директивата попадат различни видове лица, или институции, като агенти, брокери, „банково-застрахователни“ оператори, застрахователни предприятия, туристически агенции и предприятия за отдаване на автомобили под наем могат да разпространяват застрахователни продукти. Целта е да се гарантира еднакво равнище на защита на ползвателите на застрахователни услуги, независимо чрез кой канал те купуват застрахователен продукт – пряко от застраховател, през застрахователен посредник или друг участник (например туристическа агенция).

Директивата не се прилага за лицата с друга професионална дейност, като например данъчни експерти, счетоводители или адвокати, които дават съвети относно застрахователно покритие по отделни поводи в хода на съответната друга професионална дейност.

Директива 2016/97 постанови на ползвателите на застрахователни услуги да се предоставя информация както за застрахователния продукт (по определен шаблон под формата на информационен документ), така и за разпространителя – застраховател или посредник (за статута на лицата, вида на възнаграждението, но не и за размера, за конфликта на интереси и др.). Стандартизираният информационен документ, който дава информация за общозастрахователните продукт се изготвя от застрахователя или от посредник, ако той изготвя застрахователен продукт и се предоставя безплатно на ползвателя на застрахователни услуги, като се предвижда предоставянето му и на хартиен носител.

Информационния документ за застрахователен продукт се   изготвя от създателя на застрахователния продукт и следва да отговаря на следните изисквания:

*представлява кратък самостоятелен документ;

*представен е и е структуриран по ясен и лесен за четене начин, като се използва размер шрифт, който е удобен за четене;

*еднакво добре разбираем е, когато е изготвен в цветен оригинал и когато е отпечатан или фотокопиран в черно и бяло;

*съставен е на официалните езици или на един от официалните езици, използвани в частта от държавата членка, в която се предлага застрахователният продукт, или ако бъде договорено между ползвателя на застрахователни услуги и разпространителя, на друг език;

*е точен и неподвеждащ

*съдържа заглавието „Информационен документ за застрахователен продукт” в горната част на първата страница;

*включва декларация, че пълната преддоговорна и договорна информация за продукта е предоставена в други документи.

Информационният документ за застрахователния продукт съдържа следната информация:

*информация относно вида застраховка;

Обобщено описание на застрахователното покритие, включително основните застраховани рискове, застрахователната сума (или начина за нейното определяне)

*когато е приложимо, географския обхват и обобщено описание на изключените рискове;

*начини на плащане на премиите и срок на плащане;

*основни изключения, когато не могат да се предявяват застрахователни претенции;

*задължения при сключване на договора;

*задължения по време на действието на договора;

*задължения в случай на предявяване на застрахователна претенция;

*срок на договора, включително началната и крайната му дата (или начина за тяхното определяне);

*начините за прекратяване на договора.

Стандартизираният формат на информационния документ е определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1469 на Комисията от 11 август 2017 г. за определяне на стандартизирания формат на представяне на информационния документ за застрахователния продукт.

По този начин се гарантира, че всеки продукт, предлаган на ползвателя на застрахователни услуги, винаги ще отговаря на неговите изисквания и потребности. Самия продукт следва да му се предлага в лесен и разбираем вид, за да може клиента да вземе информирано решение. Тази разпоредба от Директивата е  в чл. 325а от КЗ.