Застраховки

Видове Застраховки

Застраховката е съгласувано прехвърляне на РИСК от възможна ЗАГУБА, от един субект към друг срещу заплащане. Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката,в зависимост от договорените рискове между страните  като при настъпване на риск, изплащат обезщетение или извършват цялостно плащане.

Според начина на възникване на нуждата от застраховане те са ДОБРОВОЛНИ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, като при вторите лицето физическо или юридическо има административното задължение за сключване на съответната застраховка.

В зависимост от предмета на застраховката имаме ЛИЧНО и ИМУЩЕСТВЕНО застраховане.При личното застраховане рисковете са свързани с ЖИВОТА и телесната неприкосновеност.Това са застраховки- живот,злополука,здравни,рента и други комбинирани продукти свързани с тях.Както и отговорноста на физическото или юридическото лице към към живота на трети лица в зависимост от дейноста,която извършва.(пример:работодателя-застрахова работниците,хотелиерите-гостите си,търговските обекти-посетителите в тях,организаторите на събития публиката,извършването на дейност с машини или техника ,която може да навреди на трети лица и т.н.).При имущественото застраховане е защитено ИМУЩЕСТВОТО или ИНТЕРЕСИТЕ, който са свързани с това имущество собствено или наето или ОТГОВОРНОСТИТЕ на физическото или юридическо лице,който носи с притежаване на това имущество.Предмет на застраховане могат да бъдат и ФИНАНСОВИ интереси или рискове.Примери за БИЗНЕСА – застраховане на вземания по фактури,кредитно застраховане,покрития на авансови плащания,производствени разходи,застраховка вместо банкова гаранция и др.

Може да направите Вашето запитване към нас по телефон,имейл или да попълните формата за запитване,където може да опишете исканията си или да прикачите файл с такива или стара полица,която желаете да подновите или предоговорите.

 

ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ

БИЗНЕС ЗАСТРАХОВКИ

ЗАПИТВАНЕ